Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

Dział Badań Środowiskowych i Eksploatacyjnych
Laboratorium Badań Środowiskowych

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badań i pomiarów z zakresu ochrony środowiska naturalnego (emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, skuteczność urządzeń odpylających oraz instalacji redukujących zanieczyszczenia gazowe, badania kontrolne i kalibracje automatycznych systemów monitoringu AMS, badania emisji hałasu, badania wód i ścieków) oraz badań środowiska pracy.

Badania i pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa i uznanymi metodami badawczymi (normy).

Pomiary emisyjne realizujemy za pomocą najnowszej generacji analizatorów spalin, wykorzystujących referencyjne metody pomiarowe.

Dysponujemy trzema mobilnymi laboratoriami, wyposażonymi w urządzenia umożliwiające jednoczesny pomiar w kilku punktach pomiarowych, a także na wykonywanie pomiarów niezależnie od warunków klimatycznych.

Jesteśmy laboratorium badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 782.

Wyniki naszych badań są wykorzystywane w obszarach regulowanych prawnie, tj. uznawane są przez instytucje kontrolne.

Laboratorium jest członkiem PSLE - Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych.

Naszymi atutami są: kompetentna i doświadczona kadra, terminowość, rzetelność wykonywanych badań oraz nowoczesny sprzęt.

Kierownik mgr inż. Elwira Chmielowiec-Karpowicz

tel.:  71 32 38 254
tel. kom.:  785 233 289
e-mail: elwira.chmielowiec@diagpom.pl

Maszyny i Urządzenia

 • hałas.

Urządzenia, instalacje przemysłowe, zakłady

 • emisja hałasu do środowiska.

Środowisko Pracy

 • hałas, drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka;
 • natężenie i równomierność oświetlenia;
 • mikroklimat umiarkowany i gorący;
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego;
 • stężenie pyłu - frakcja wdychalna i respirabilna;
 • stężenie / zawartość krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna pyłu;
 • stężenie olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna;
 • stężenie CO, NO, NO2, SO2;
 • stężenie chlorowodoru, wodorotlenku sodu, hydrazyny i amoniaku.

Wody podziemne i ścieki

 • pobieranie próbek wód podziemnych i ścieków do badań chemicznych
  i fizycznych;
 • pH;
 • zasadowość ogólna i kwasowość ogólna;
 • przewodność elektryczna właściwa;
 • stężenie wapnia;
 • sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (twardość ogólna);
 • stężenie żelaza i rtęci;
 • stężenie ortofosforanów i fosforanu ogólnego;
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr;
 • sucha pozostałość;
 • substancje rozpuszczone ogólne;
 • zawiesiny ogólne;
 • stężenie chlorków, siarczanów, fluorków;
 • stężenie azotu azotanowego, azotynowego i amonowego.

Gazy odlotowe - emisja ze źródeł stacjonarnych

 • stężenie i emisja pyłu;
 • stężenie i emisja NOx, NO, NO2, SO2, CO, N2O, NH3, udział objętościowy O2 i CO2;
 • stężenie i emisja HCl, HF, SO3, H2SO4, Hg;
 • strumień objętości gazu;
 • zawartość pary wodnej;
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężenia As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Se, Tl, V, Zn, WWA, PCDD/PCDF, związków organicznych.

 

Urządzenia Odpylające

 • skuteczność odpylania.

Pomiary optymalizacyjne, odbiorowe, gwarancyjne

Badania z zakresu pomiarów objętych działalnością laboratorium wykonywane, dla urządzeń energetycznych, instalacji odpylających i redukujących zanieczyszczenia gazowe (np. instalacji odsiarczania i odazotowania spalin) oraz instalacji ograniczających emisję hałasu, po ich naprawach, remontach, dostawach oraz modernizacjach.

Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)

 • kalibracja AMS (QAL2) w zakresie: pyłu, SO2, NO, NO2, NOx, CO, O2, CO2, N2O, NH3, H2O, HF, HCl, Hg;
 • roczne badanie kontrolne (AST) w zakresie: pyłu, SO2, NO, NO2, NOX, CO, O2, CO2, N2O, NH3, H2O, HF, HCl, Hg.

Organizowanie badań biegłości

Porównania międzylaboratoryjne (ILC) w zakresie:

 • badań gazów odlotowych;
 • badań Automatycznych Systemów Monitoringu (AMS) według procedury AST i QAL2 zgodnie z normą PN-EN 14181.

Certyfikat i Zakres Akredytacji AB 782

Zakres Akredytacji