Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Stały nadzór drganiowy nad urządzeniami wirującymi

Pomiary okresowe mające na celu kontrolę stanu dynamicznego maszyn należy wykonywać na pracującym urządzeniu , w co najmniej w dwutygodniowych odstępach czasu , a w przypadku pojawienia się symptomów uszkodzenia na tyle często , aby uniknąć nieprzewidzianej awarii .

Firma ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu stałego nadzoru drganiowy nad urządzeniami wirującymi .

Mierzy się przy tym amplitudę drgań oraz wykonuje ich analizę w tych punktach pomiarowych , w których amplituda przekracza wartość uznaną w obowiązujących normach za dopuszczalną . Dokumentacja z tych pomiarów stanowi główne źródło danych do opracowania trendów drgań i prognoz stanu technicznego maszyny . Za pomocą metod analizy sygnałów drganiowych możliwe jest rozpoznawanie stanu technicznego elementów maszyn i rozpoznawanie uszkodzeń we wczesnej fazie ich rozwoju , oraz określenie przyczyn i miar uszkodzeń . Analiza widmowa i metody wyznaczania własności dynamicznych konstrukcji maszyn pozwalają na szczegółową diagnozę maszyn i jej elementów . Obserwacja procesów wibroakustycznych maszyn daje bezpośrednią informację o zaawansowaniu procesów ich zużycia i degradacji . Czyli o stanie technicznym . W przypadku elektrowni i elektrociepłowni bezawaryjna praca maszyn pomocniczych bloku energetycznego jest niezwykle istotna dla zachowania ciągłości pracy całego bloku . Problem ten dotyczy szczególnie maszyn pomocniczych pracujących bez rezerw ( maszyn krytycznych ) , których niesprawność lub awaria mogą powodować konieczność wyłączenia obsługiwanego przez nie bloku energetycznego . Celowe jest również utrzymywanie w pełnej sprawności maszyn pomocniczych posiadających rezerwę ( klasa maszyn istotnych ) , bowiem ich częściowe wyłączenie może spowodować że nie będzie możliwe wykorzystanie pełnych możliwości bloku energetycznego . Różnorodność maszyn pomocniczych ( jak np. wentylatory podmuchu , wentylatory ciągu spalin , wentylatory młynowe , młyny wentylatorowe , młyny kulowe , pompy zasilające , pompy kondensatu oraz jednostki napędowe tych maszyn ) stawiają określone wymogi metodom i sposobom ich diagnozowania .

Podstawowe zadania jakie realizuje Grupa Wibrodiagnostyczna ZEC Diagpom to :

- równoległy ciągły nadzór symptomów reprezentatywnych dla poszczególnych maszyn - rejestracja i buforowanie sygnałów i symptomów

- wnioskowanie diagnostyczne , identyfikacja uszkodzeń i śledzenie ich rozwoju

- prognozowanie

- wydawanie raportów i archiwizacja wyników

- informowanie o stanie bieżącym i alarmowanie o stanach awaryjnych .

W procesie diagnostyki wibroakustycznej nie obserwujemy bezpośrednio efektów zużycia , lecz wyłącznie symptomy tych zjawisk . Intensywność symptomów w znakomitej większości przypadków narasta wraz z czasem eksploatacji , ma również charakter kumulacyjny . Zasadniczym celem diagnostyki jest odnalezienie granicy poza która nastąpi przyspieszone zużycie maszyny .

Zakres prac grupy wibrodiagnostycznej wykonywany w celu prawidłowej oceny stanu dynamicznego urządzenia obejmuje :

1. Turbozespoły :

a ) pomiar wartości sumarycznej drgań

b ) pomiar składowych harmonicznych

c ) wyznaczanie konta fazowego drgań

d ) analiza częstotliwościowa

e ) rejestracja drgań podczas rozbiegów i wybiegów

f ) rejestracja drgań w funkcji czasu

g ) wyważanie w łożyskach własnych

h ) laserowa kontrola osiowania

i ) pomiary konturowe fundamentów

j ) analiza trendów wielkości drganiowych

2. Urządzenia pomocnicze :

a ) pomiar wartości sumarycznej drgań

b ) pomiar składowych harmonicznych

c ) wyznaczenie konta fazowego drgań

d ) analiza częstotliwościowa

e ) wyważanie w łożyskach własnych

f) laserowa kontrola osiowania

g ) pomiary konturowe fundamentów

h ) pomiar parametru zużycia łożyska tocznych

i ) analiza trendów wielkości drganiowych

 

Kontakt

 Bogusław Dycjan

tel. 601 652 477

email. boguslaw.dycjan@diagpom.pl