Zapraszamy do współpracy
71 32-38-245 | 71 32-38-962 | biuro@diagpom.pl

ul. Łowiecka 24 | 50-220 Wrocław

POLSKA

firma

SPECJALISTYCZNY

sprzęt

KWALIFIKACJE

personelu

CERTYFIKATY

Pomiary emisji hałasu

Cel pomiaru:

Pomiary emisji hałasu przemysłowego w środowisku mają na celu określenie zasięgu hałasu emitowanego przez zakład przemysłowy istniejący, zmodernizowany lub projektowany, sąsiadujący z terenami chronionymi istniejącymi lub będącymi w planach perspektywicznych.

Wyniki tych pomiarów mogą być odniesione do wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres pomiaru:

1. Ustalenie źródeł hałasu, zapoznanie się z terenem pomiarowym.
2. Opracowanie programu i harmonogramu badań.
3. Określenie techniki pomiarowej.
4. Sporządzenie szkicu sytuacyjnego.
5. Pomiary i rejestracja poziomu dźwięku i widma hałasu. 
6. Pomiar hałasu w funkcji odległości.
7. Określenie rozkładu hałasu w środowisku oraz określenie poziomu hałasu. 
8. Protokół zawierający kompletną ocenę zmiennego poziomu hałasu w odniesieniu do obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku.